ގދ. މަތައިދޫ
GDh. Mathaidhoo | LD1012
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.9 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަލީ ނަޝީދު / ދޫރެސް، ގދ. ވާދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 04/03/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން