ގއ. ރާވެއްރެހާ
GA. Raaverrehaa | LD0383
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.9 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ހުޅުމާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން 15-16
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/07/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް