ހއ. އުނގުލިފިނޮޅު
HA. Un'gulifinolhu | LD0494
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޝަމީމާ ނަޖީބު / ވީނަސް، ހއ. ހޯރަފުށި
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 25/06/1997
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން