ދ. ވައްލަ
Dh. Valla | LD0758
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިބްރާހިމް ޙުސެއިން / ގ. ނިލަ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 13/04/1999
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން