ދ. ވައްލަޅޮހި
Dh. Vallalhohi | LD0723
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަބްދުލް ލަޠީފް / ދިލްދާރުގެ، ސ. މަރަދޫފޭދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 12/07/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން