ހއ. މާރަންދޫ
HA. Maarandhoo | LD0695
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A02 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01120
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 43.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 615

ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރައްވާފައިވާ އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން އިސްކަންދަރު (މާރަންދޫ ގަނޑުވަރު ދޮށީ މަނިއްޕުޅު) އަކީ މިރަށަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ވަރަށް ދުވަސްވީ ވަޅެއް ހުރެއެވެ. މިވަޅު ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
ޖުމްލަ 11 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 3,188,471.00 ރ.
ހއ.މާރަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހއ.މާރަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓާރފް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދަނީ