ށ. މަޑިދޫ
Sh. Madidhoo | LD0248
ސިނާއީ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 104.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙައްމަދު ވަޙީދު / އައްސޭރި، ށ. މަރޮށި
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 07/03/2014
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ޕޯލްޓްރީ އާއި ދަނޑުވެރިކަން