ށ. މަޑިކުރެއްދޫ
Sh. Madikuredhdhoo | LD0210
ސިނާއީ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 46.7 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެފް ޑަބްލިޔު ކޮންސްޓްރަކްޝަން
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 15/04/2003
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ލައިވްސްޓޮކްގެ މަސައްކަތް އަދި މެރިކަލްޗަރ