އދ. ރަންފިނޮޅު
Adh. Ranfinolhu | LD1337
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ސްޓޭޓަސް: Leased with Rangali
  • ސްޓޭޓަސް - ރަންގަލިއާއި އެކު ދޫކުރެވިފައި
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 12/11/2011
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް