އދ. އަތުލިވަރުފިނޮޅު
Adh. Athulivarufinolhu | LD1505
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ލިލީ ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ހ. ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ، 2 ފަންގިފިލާ ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 28/11/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން