ބ. ފިނޮޅުފަރު
B. Finolhufaru | LD1504
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަޙްމަދު ޝާކިރު / މ. ސްޕެޓިއުލާ، މާލެ،
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 23/08/2016
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 10 އަހަރު
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން