ށ. މަތިކޮމަންޑޫ
Sh. Mathikomandoo | LD0402
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.8 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކޮމަންޑޫ އޮފީސް (ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައި)
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 15/03/1998
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައި