ދ. ބޯރިކިފިނޮޅު
Dh. Boarikifinolhu | LD1396
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އޯޝަން އައިލެންޑްސް ޕވޓ، ލޓޑ / ހ. ސަންޝިޔާމްބިލްޑިންގ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/10/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން