ގދ. ފެރޭތަވިލިގިއްލާ
GDh. Fereythaviligillaa | LD0774
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެކްޗުއަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް /ބުލްބުލާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 11/07/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން