ށ. މިގޫދޫ
Sh. Migoodhoo | LD0465
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.4 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙައްމަދު ޙަސަން / ސީސަންގެ، ށ. މާކަނޑޫދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 07/01/1968
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން