ގދ. ފާނަހުއްޓާ
GDh. Faanahuttaa | LD1434
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޫސާ ލަޠީފް / އުލާޖެހިގެ، ގދ. ގައްދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 15/10/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން