ގދ. ކުރިކޭމާހުއްޓާ
GDh. Kurikeymaahuttaa | LD0519
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިބްރާހީމް އަޙުމަދު ދީދީ / ކާރނޭޝަންގެ، ގދ. ރަތަފަންދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 22/04/1966
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން