ގދ. އާކިރާހުއްޓާ
GDh. Aakiraahuttaa | LD0896
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢިޝާ ވަޙީދު / ނީލޯފަރުގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/12/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން