ގދ. ހާދުވާ
GDh. Haadhuvaa | LD1161
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ބުޗާގޭ ދޮންމަނިކު / ހ. ބުޗާގެ، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 13/05/1964
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން