ކ. ބޮޑުބިސް
K. Bodubis | LD1320
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައި)
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/02/2010
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - މާކެޓްވެލިޔު އުސޫލުން