ށ. ނާލާހުރާ
Sh. Naalaahuraa | LD0131
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައި ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - (އިބްރާހިމް ވަސީމް / ކަލަޖް، ކ. ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 27/02/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން