ށ. ނަލަންދޫ
Sh. Nalandhoo | LD0744
ސިނާއީ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް، އެކުއަކަލްޗަރ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 60 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަޙްމަދު އިބްރާހީމް / އިރުދޭމާގެ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/12/1999
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ހުއިފިލަނޑާ ދިރުވާ އާލާކުރުން