ވ. ރަށްގަނޑު
V. Rahgan'du | LD1506
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ވ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މުޙައްމަދު ނާޒިމް / ނަޔާ، ވ. ތިނަދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 30/03/2017
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން