ބ. ދިގުފަރު
B. Dhigufaru |
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ބ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ސްޓޭޓަސް: With Horubaidhoo lease agreement
  • ސްޓޭޓަސް - ހޮރުބަދޫ ލީސް އެގްރީމެންޓްގައި ހިމެނި - އެ ރަށާއި އެކު ދޫކުރެވިފައި
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައިލެންޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 21/12/1998
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް