ކ. އިތާފުށި | ވޯލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި
K. Ithaafushi |
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3325602
  • އެނދުގެ އަދަދު - 272
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 136
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3325601
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ސީ ސައިޑް، ލެވެލް 1 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ސީ ސައިޑް، ލެވެލް 1 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ