ށ. ވަނގަރު | ޖޭ.ޑަބްލިޔު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
Sh. Van'garu | LD0674
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 9.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 7731865 7797779
  • އެނދުގެ އަދަދު - 159
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 86
  • އީ-މެއިލް - [email protected] [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ބޮން ފްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އާގެ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ www.viceroyhotelsandresorts.com
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ބޮން ފްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އާގެ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ www.viceroyhotelsandresorts.com