ކ. ކުޑަގިރި
K. Kudagiri |
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަޅެއް.
ޖުމްލަ 1 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.