ނ. ކެނދިކުޅުދޫ | ދި މެންގްރޫވް އައިލެންޑް
N. Ken'dhikulhudhoo | LD0866
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D01 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 207.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,472

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށުގައި އާޘާރީ ތަނެއް ނެތަސް، މިރަށުގެ ރަށްދެބައިމަގުގެ ވާހަކަ ލޯމާފާނުގައިވެސް ލިޔެފައިވެއެވެ. ހަތަރު ކުޅިއެއް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ. އެއީ "ބިމާފަޅު، ނައިފަޅު، ތޮޅިފަޅު އަދި ހިކިކުޅި" އެވެ.
ޖުމްލަ 16 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 3,799,859.00 ރ.