ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
N. Ken'dhikulhudhoo | LD0866
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D01 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 207.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,872

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށުގައި އާޘާރީ ތަނެއް ނެތަސް، މިރަށުގެ ރަށްދެބައިމަގުގެ ވާހަކަ ލޯމާފާނުގައިވެސް ލިޔެފައިވެއެވެ. ހަތަރު ކުޅިއެއް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ. އެއީ "ބިމާފަޅު، ނައިފަޅު، ތޮޅިފަޅު އަދި ހިކިކުޅި" އެވެ.