ނ. ކުޑަފަރި
N. Kudafari | LD0391
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D01 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 28.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 870

މިރަށަކީ ތިމާވެށީގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ފިރިހެނުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. ރަށުގައި ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށްވެސް މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިރަށަކީ މަސްވެރިރަށެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ކުދި ދޯނިފަހަރު މިރަށުގައި ގެންގުޅެއެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 8,833,097.00 ރ.
ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ޕްލޭންކޮށްފައި