ނ. ކުޑަފަރި
N. Kudafari | LD0391
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D01 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 28.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 541

މިރަށަކީ ތިމާވެށީގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ފިރިހެނުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. ރަށުގައި ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށްވެސް މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިރަށަކީ މަސްވެރިރަށެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ކުދި ދޯނިފަހަރު މިރަށުގައި ގެންގުޅެއެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޒޯން 2 ގައި ރަށުފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން
ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން