ނ. މާފަރު
N. Maafaru | LD0560
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D02 މަނަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 130.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,207

މިރަށަކީ ނ. އަތޮޅުގައި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކުގައި މުހިންމު ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިތުރަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދެނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިއަށެވެ. މިރަށަކީ ކުޅިވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. "ވަކަބެ ކަނޑޫފާ" ކިޔާ ކަނޑޫފަލެއް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ. "އަޑުގޮވާ ކަންހޫނު" ކިޔާތަނެއް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ. ތާރީޚީ ފޮތްތަކުގައިވެސް މިތަނުގެ ވާހަކަ ލިޔެފައި ވެއެވެ. މިރަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ އަތޮޅުގައި އޮންނަ އެންމެ ދިގުރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.
ޖުމްލަ 16 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 22,062,001.00 ރ.
ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ޕްލޭންކޮށްފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި