ނ. ޅޮހި
N. Lhohi | LD0500
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D03 ވެލިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 40.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 944

މިރަށަކީ ވަޑިންނާއި ރާނާ ސިމެންތިޖަހާމީހުން ނިސްބަތުން ގިނަ ރަށެކެވެ. ތާރީޚީގޮތުންފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި މިރަށުގައި އެންމެ ފާހަގަކުރެވެނީ "ހަނގުރާމަ ފަސްގަނޑު" ކިޔާ ތަނެކެވެ. މި ތަނަކީ ފަރުބަދަ ގޮތަށް އުސްކޮށް ހުންނަ ފަސްގަނޑުތަކެކެވެ. މިތަނަށް ހަނގުރާމަ ފަސްގަނޑޭ ކިޔުނީ ކުރީޒަމާނުގައި ފޭރޭމީހުން އައިސް ހަނގުރާމަ ކުރި ތަނަށް ވާތީއެވެ. އެތަނަކީ، ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާ ކައިރީގައި އޮންނަ ތަނެކެވެ. މިއީ ތާރީޚު ފޮތްތަކުން އެނގެން އޮންނަ ތަނެކެވެ. މިއަތޮޅުން އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެނީ ހަމައެކަނި މިރަށުގައެވެ.
ޖުމްލަ 10 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 9,109,492.00 ރ.
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ނ.ޅޮހި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން
ނ.ޅޮހީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުން
ނ.ޅޮހީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓާރފް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި