ނ. މަނަދޫ
N. Manadhoo | LD0392
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D02 މަނަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04110
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 116.92 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,001

މިރަށަކީ ނ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށަށް ވުމާއެކު، މިއަތޮޅުގެ މުހިންމު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ މިރަށުގައެވެ. މިގޮތުން ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މަނަދޫ ބްރާންޗް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނ.ގޮފި، ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު، އަދި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ ހުންނަނީވެސް މިރަށުގައެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2021 ގެ ބަޖެޓް : 20,249,268.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި