ނ. ހޮޅުދޫ
N. Holhudhoo | LD0455
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
D04 ހޮޅުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 04120
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 21.00 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,208

މިރަށުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ތަނަކީ، 60 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ”ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް“ އެވެ. މިއީ، ރާއްޖެއިން 3 ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ސްކޫލެވެ. ރަށުގެ މީހުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް ކުރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 6,725,396.00 ރ.
ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން
ޕްލޭންކޮށްފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި