ހއ. މާފަހި
HA. Maafahi | LD0611
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 99.1 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޞަލާހް ޝިހާބު / މ. ބަގީޗާގެ މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 16/06/2014
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް