ނ. ކަރިންމަ
N. Karinma | LD0133
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ބްލެކްގޯލްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ، ލޓޑ / މއ. ވަވަތި، 1ވަނަ ފަންގިފިލާ، ކ. މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 02/01/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން