ނ. ކަރިންމަވައްޓަރު
N. Karinmavattaru | LD0327
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، އެކުއަކަލްޗަރ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 45.6 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ބްލެކް ގޯލްޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ / މއ. ވަވަތި، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 25/01/2009
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތާއި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް