ނ. ކެދިވަރު
N. Kedhivaru | LD0387
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 16.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މާ އައިލެންޑް ޕވޓ، ލޓޑ / ވެސްޓް ބްރީޒް، ސ. ހިތަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 29/12/2009
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 10 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - އެކުއަޕޯނިކްސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް