ނ. ކުޑަފުނަފަރު | ނޮކު މޯލްޑިވްސް
N. Kudafunafaru | LD0982
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 18.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3013200
  • އެނދުގެ އަދަދު - 100
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 50
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ލެވެލް 2، ހ.އޯކިޑު މާގެ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ލެވެލް 2، ހ.އޯކިޑު މާގެ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ