ނ. ކުރަމާދޫ
N. Kuramaadhoo | LD0421
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 18 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެލިފަންޓް ފާމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ޕެންޓް ހައުސް 3، ބްލޮކް A1، ޕްލެޓިނަމް ރެސިޑެންސަސް / ހުޅުމާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 11/06/2013
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތާއި ކޮމްޕޯސްޓް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް