ނ. ކުރެދިވަރު | މޫވެންޕިކް ރިސޯޓް ކުރެދިވަރު މޯލްޑިވްސް
N. Kuredhivaru | LD1086
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 7.7 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3322999
  • އެނދުގެ އަދަދު - 222
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 111
  • އީ-މެއިލް - [email protected] [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އާގަދަގެ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އާގަދަގެ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ