ނ. މެދަފުށި | ދަ ސަން ސިޔާމް އިރު ފުށި މޯލްޑިވްސް
N. Medhafushi | LD1036
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 20.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3325977
  • އެނދުގެ އަދަދު - 448
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 224
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3333897, 332 0419
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ. މަލޭ ތިލަ މެހެލި ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް