ނ. މެދުފަރު | ސޮނޭވާ ޖާނި
N. Medhufaru | LD0088
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 51.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6600304 3326686
  • އެނދުގެ އަދަދު - 74
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 37
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6600374
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓަޑް ޖަޒީރާ ބިލްޑިންގ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ހިލްސައިޑް ވިލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޖަޒީރާ ބިލްޑިންގ، 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ