ނ. މިނާވަރު
N. Minaavaru | LD0650
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 42 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އިމްޕެކްސް ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 04/06/2010
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - އެގްރިކަލްޗަރ ވެލިޔު އެޑިޝަން / ޕްރޮސެސިންގގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް