ނ. އޮރިމަސްވަރު
N. Orimasvaru | LD0979
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 19.5 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޢަބްދުﷲ އިބްރާހިމް ފުޅު / ބަހާރުގެ، ނ. ވެލިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 09/05/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން