ނ. އޮރިވަރު | ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް
N. Orivaru | LD0249
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 14.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 4004444
  • އެނދުގެ އަދަދު - 300
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 150
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 4004445
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.މާރަމް، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.މާރަމް، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަމީރު އަޙްމަދު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ