ނ. ރަންދެލި | ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލި
N. Randheli | LD1042
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 9.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 330 5590
  • އެނދުގެ އަދަދު - 120
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 60
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 331 5590
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ބަގީޗާ ކެނެރީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ބަގީޗާ ކެނެރީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ