ހއ. އުލިގަމު | އުލިގަން
HA. Uligamu | LD0488
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A01 ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 112 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 358

މިރަށުގެ މީހުން އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ފަންގިވިނުމާއި ވިޔަފާރިކުރުމެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ފުރަތަމަ ޤާއިމުކުރެވުނު “ހައިބްރިޑް އޭސީ ކަލްޕް ރެނިއުބަލް އެނަރޖީ މައިކްރޯ ގްރިޑް” ސިސްޓަމް، 7 ޖަނަވަރީ 2007 ގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައި ވަނީ މިރަށުގައެވެ.