ނ. ތަނބުރުދޫ
N. Than'burudhoo | LD0871
ސިނާއީ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.2 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އާރު.އެމް.ސީ. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 13/09/2006
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތް