ނ. ވަވަތި
N. Vavathi | LD0271
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ނ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 18.5 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަބްދުލް ލަޠީފް / ދިލްދާރުގެ، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/04/2018
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތް