ރ. ރަސްގެތީމު
R. Rasgetheemu | LD0178
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ރ. އަތޮޅު
E01 އަލިފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 05030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 38.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 463

މިރަށް ފާހަގަކުރެވެނީ، ފުރަތަމަ ވެރިކަންކުރުމަށް ޚިޔާރުކުރެވިފައިވާ ރަށުގެގޮތުގައެވެ. ރަށުގައި އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ 3 ޒިޔާރަތަކާއި މަޝްހޫރު ބޮޑުވަޅެއް ހުރެއެވެ. މިވަޅަކީ ކަނޑާ ގުޅިފައި ހުންނަ، ކުރީ ޒަމާނުގައި މީހުން ނަދުރު ބުނެއުޅުނު ވަޅެކެވެ.
ޖުމްލަ 10 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ރ. ރަސްގެތީމު - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ